Fem miljoner i finansiering för samhällsansvar som stöder tillväxten

Vanda har av EU fått fyra miljoner euro i finansiering för ett projekt som stöder företagens tillväxt och konkurrenskraft genom en höjning av kompetensnivån. Vanda stad och stadens samarbetspartner finansierar projektet med en miljon.

Det stora antalet arbetsplatser som kräver en låg utbildningsnivå samt en lågutbildad arbetskraft utgör en risk för den lokala ekonomin och företagens konkurrenskraft. Vanda har som målsättning att förbättra företagens kompetens, både med avseende på digital utveckling liksom också intelligent automatisering, med hjälp av en modell som förenar företagets tillväxt med samhällsansvar. Ett företag som förbättrar kompetensen hos anställda utan examen får ekonomiskt stöd.

Modellen har skräddarsytts för arbetskraftsintensiva företag samt IT-företag med kunniga anställda vilkas kompetensnivå föråldrats. Via projektet kommer totalt 200 nya arbetsplatser att uppstå medan sammanlagt 700 personer deltar i utbildningarna. EU-stödet används för att täcka de kostnader företagen som deltar i projektet har för att utbilda sin personal.

” Jag är särskilt glad över att samtliga huvudaktörer förbundit sig vid projektets beredning och genomförande: högskolorna och forskningsinstituten, företagen, handelskammaren samt stadens olika verksamhetsområden”, säger stadsdirektör Ritva Viljanen. Finansieringen har beviljats i strikt konkurrens och man kan därmed säga att Vanda kan sälla sig till de innovativa städernas skara i ett europeiskt perspektiv.

Vanda stad koordinerar projektet i vilket yrkeshögskolorna Metropolia och Laurea, Helsingforsregionens handelskammare, Näringslivets forskningsinstitut (ETLA) samt Löntagarnas forskningsinstitut (PT) deltar. Av företagen deltar ISS, Infocare, Solteq, Vantti och FinnairCargo. Varje deltagare har förbundit sig vid sin egen andel. Staden satsar själv omkring 372 000 euro, yrkeshögskolornas andel är omkring 217 000 euro vardera, och företagen har en andel på sammanlagt 192 000 euro.

Bakgrund

Finansieringsformen Urban Innovation Action utgår från Europeiska unionens verkställighetsarbete med Urban Agenda, där projektens teman kommer från Urban Agenda medan man ansöker om finansiering direkt hos Europeiska kommissionen. Ansökan görs årligen 2015–2020 och endast städer kan vara huvudsökande. Ett projekt kan pågå i högst tre år med en budget på högst fem miljoner euro. ERUF-finansieringens andel får utgöra högst 80 procent av budgeten. Valkriterierna är innovativitet, partnerskap, resultatens mätbarhet och resultatens överförbarhet.

Närmare information

José Valanta, näringsdirektör, tfn +35850 5231116

Timo Saari, direktör för sysselsättningsservicen, tfn +35843 8271061

Laura Parsama, kontaktchef, tfn +35850 3181626

Blog
4.10.2021 Omvälvningen i arbetet och den framtida staden, Vandas näringslivsdag 2021
1.10.2020 Från kris till förnyelse - Vanda Näringslivsdag 24.11.2020
11.10.2018 Fem miljoner i finansiering för samhällsansvar som stöder tillväxten
See all articles
Business Vantaa